Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem VitaJuice.pl

Sprzedawca: Space s.c.  
siedziba oddziału: 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 52E. 
siedziba: 05-532 Baniocha, Szymanów  
NIP 879-18-21-618 Regon 870461664

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

Pod numerem telefonu: (+ 48) 503 303 810  (koszt połączenia według taryfy operatora).

Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@vitajuice.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.VitaJuice.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.VitaJuice.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32.
 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT.
  1. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • przelewu elektronicznego za pośrednictwem DotPay.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu
 • przelewem bankowym na rachunek Space  s.c. –  Vitajuice
 • gotówką przy odbiorze osobistym
 • kartą przy odbiorze osobistym
 • gotówką przy odbiorze za pobraniem

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:

  • przesyłka kurierska 
  • odbiór osobisty
  • przesyłka pocztą (po dokonaniu przelewu na konto firmy)

  Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi 24 h – maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

  Klient jest obciążany kosztami dostawy za zamówione produkty

  pocztą wg poniższej taryfy na książki i suplementy
  pozostałe: 
  25 zł: za pobraniem przesyłka kurierska DPD
  18 zł: kurierem po wpłacie przelew na konto firmy
  Gratis: powyżej kwoty 2500 zł koszty dostawy pokrywa Sprzedawca

  Wyciskarki  
  wysyłamy tyko kurierem (bez względu na formę płatności) . 

  Zamówienia za pobraniem wysyłamy tylko kurierem.

  Książki, suplementy i pozostałe drobne produkty wysyłamy:

  • pocztą priorytetową po dokonaniu przelewu na konto
  • kurierem po dokonaniu przelewu na konto
  • kurierem za pobraniem


  Opłaty za dostawę powyższych produktów zależne są od taryfy obowiązującej wg umowy:

  – wartość do 49 zł  
    przesyłka pocztą: wpłata na konto  13 zł  
    przesyłka  kurier: wpłata na konto  18 zł / pobranie 25 zł
  – wartość od 50-99 zł 
    przesyłka pocztą:  wpłata na konto  15 zł  
    przesyłka  kurier:  wpłata na konto  18 zł / pobranie 25 zł
  – wartość > 100 zł  
    przesyłka pocztą:  wpłata na konto  17 zł  
    przesyłka  kurier:  wpłata na konto  18 zł / pobranie 25 zł
  – wartość > 200 zł 
    przesyłka pocztą:  wpłata na konto  20 zł  
    przesyłka  kurier:  wpłata na konto  18 zł / pobranie 25 zł

  Przesyłka pocztowa priorytetowa  dostawa (ok. 1-3 dni)
  Dostawa kurierem (1 -2 dni) 

  UWAGA: Firma kurierska może doliczyć 20 zł do każdej przesyłki w przypadku adresu znajdującego się w wykazie rozszerzonej strefy  

  Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 

  Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

  Jeśli formularze są wypełnione niepoprawnie , skontaktuje się pracownik Biura Obsługi Vitajuice. Jeśli kontakt będzie utrudniony,  po 48 godzinach dokonujemy anulowania zamówienia. 

  Serwis VitaJuice.pl  dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szyb

  Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę dostawczą.

§7 Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy w idealnym stanie. Towar nie może nosić znamion użytkowania.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy 02-797 Warszawa ul. Nowoursynowska 52E

W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.

Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym np: za pobraniem.

W takiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. 
 4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta w kilku krokach na przykład:

 5. Telefonicznie +48 503 303 810, pracownik Biura poinstruuje o dalszym postępowaniu.
 6. Pisemnie na adres Sprzedawcy: 02-797 Warszawa , ul. Nowoursynowska 52E
 7. W formie elektronicznej,  na mail Sprzedawcy: biuro@vitajuice.pl
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę i numer dowodu zakupu 
  5. Przedmiot reklamacji (numer fabryczny), ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 9. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.
 10. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 11. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
 14. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.
 15.  Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.